Taliančina 1 – pre začiatočníkov

Infolinka: 00420 736 462 077

Kontakt

Taliančina 1 – pre začiatočníkov
Formakorešpondenčná
Statusvzdělávací
Počet lekcií32 (16 dvojlekcií) + 4 pracovné zošity
Doporučená dĺžka štúdia10 - 20
Cieľ kurzuÚlohou kurzu je oboznámiť Vás so základnou gramatickou štruktúrou talianskeho jazyka. Rozsah gramatiky a slovnej zásoby preberanej v tomto kurze Vám umožní dohovoriť sa v najbežnejších životných situáciách, pri cestách do zahraničia alebo na dovolenke, dokážete napísať jednoduchý list, dohovoríte sa aj telefonicky, budete schopní, zatiaľ pomocou slovníka, prečítať novinové články, návody na obsluhu a pod.
Zápisné21 €
Postupný odber11 €
Odber po štvrtinách54 €
Komplet so zľavou a zápisným192 €
Chcete sa prihlásiť?on-line prihláška
PRI KURZE SI MÔŽETE ZVOLIŤ, ČI SI K UČEBNICIAM OBJEDNÁTE CD-audio alebo CD-MP3. Ku každej učebnici sú 2 CD-audio. Na jednom CD-MP3 je nahraná jedna štvrtina kurzu. Pri prihlasovaní je potrebné uviesť voľbu CD. Uprostred každej dvojlekcie nájdete formulár s predtlačenými domácimi úlohami alebo dostanete CD s elektronickými formulármi pre zasielanie úloh e-mailom Třeba zadať volbu na prihláške).

Kurz obsahuje spolu 32 lekcií v 16-tich zošitoch + 4 pracovné zošity.
Kurz je určený pre úplných začiatočníkov. Pomôže Vám rýchlo preklenúť začiatočné obavy zo studia. Je spracovaný natiskl srozumiteľne, aby si so samostatným študiím poradili aj ľudia, ktorí nemajú s cudzími jazykmi nijaké skúsenosti.

Kurz zahŕňa rozsiahlu slovnú zásobu, vyše 1000 najpoužívanejších slov, slovných obratov a frazeologizmov (na jednu lekciu pripadá v priemere 80 nových lexikálnych jednotiek), jednoduchý fonetický prepis výslovnosti jednotlivých slov a viet, prehľadne usporiadanú gramatiku, veľké množstvo úloh na precvičenie slovnej zásoby, gramatických javov, výslovnosti a cvičenia na opakovanie.

Gramatika sa zameriava na osvojenie si základných gramatických pravidiel, najmä členy podstatných mien, skloňovanie podstatných mien, osobné, ukazovacie a privlastňovacie zámená, prídavné mená a ich stupňovanie, tvorenie prísloviek a ich použitie, časovanie pravidelných a nepravidelných slovies, tvorenie časov slovies (minulý čas dokonavý a nedokonavý, podmieňovací spôsob, základné formy budúceho času a pod.), ďalej sa oboznámite so základnými a radovými číslovkami a s predložkami a ich použitím.

Ako doplnok kurzu ponúkame aj Zhrnutie gramatiky, ktoré si môžete kúpiť. Táto praktická príručka obsahuje rekapituláciu gramatiky preberanej v kurze na modelových vetách, ktoré názorne dokumentujú gramatické pravidlo. Odkazy v kurze vyššieho stupňa sa potom na túto príručku odvolávajú.